študijné odbory

priestory školy

laboratóriá

odborná prax

stravovanie


CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Pár slov o škole od bývalej pani riaditeľky školy PhDr. Oľgy Bachratej

Stredná zdravotnícka škola na Záhradníckej ulici v Bratislave je skladbou svojich študijných odborov slovenským unikátom. Od začiatku svojej existencie (t. j. už vyše 50 rokov) je jednoznačne zameraná na prípravu zdravotníckych pracovníkov technického smeru. Nesie preto celé roky bremeno extrémnej finančnej náročnosti pri zabezpečovaní vyučovania, predovšetkým praktického.

V škole vyučuje 46 interných a 127 externých učiteľov. Problémy žiakom, rodičom, či učiteľom  pomáha riešiť výchovný poradca a školský psychológ. Protidrogovú  prevenciu zabezpečuje jej koordinátor. V škole pracuje žiacka školská rada, funguje školské rádio Plazma, žiaci vydávajú školský časopis Vita Nostra, venujú sa SOČ-ke, zapájajú sa do súťaží Expert, Matematický klokan.  Študijnú a inú literatúru si možno požičať v školskej knižnici.

študijné odbory
Žiaci môžu u nás študovať v 11 študijných odboroch v dennej a externej forme, z toho v 7 odboroch denného štúdia po základnej škole. Od 1.9.2009 sme otvorili nový študijný odbor denného štúdia po ZŠ očný optik. V školskom roku 2009/2010 školu opustili prví absolventi experimentálneho študijného odboru denného štúdia po ZŠ zubný asistent. V školskom roku 2016/2017 sa po 10 rokoch opäť pokúsime otvoriť triedu v študijnom odbore ortopedický technik.

Počnúc školským rokom 2008/2009 sa žiaci každého študijného odboru vzdelávajú podľa vlastného školského vzdelávacieho programu. Ako jediná zdravotnícka škola na Slovensku sme využili možnosť od 1. ročníka vyučovať všetkých žiakov dva cudzie jazyky - anglický, nemecký alebo francúzsky. Všetci študenti sa učia aj latinský jazyk ako odborný predmet, a to jeden školský rok.

Okrem odborných predmetov, ktoré sú v jednotlivých odboroch prísne špecifické, sa v škole vyučujú všeobecno-vzdelávacie predmety spoločenskovedné, prírodovedné a telesná a športová výchova. Okrem povinných si žiaci môžu vybrať aj nepovinné predmety. Z nich sa najčastejšie vyučuje konverzácia v cudzom jazyku.

na začiatok textu

priestory
V budove školy sa vyučuje v 13 učebniach, z ktorých je 8 odborných. Odborné učebne sú zariadené na výuku anatómie a fyziológie, ošetrovateľstva a prvej pomoci, farmakológie, cudzích jazykov, slovenského jazyka a literatúry, dejepisu a občianskej náuky. Väčšina učební je vybavená vstavaným dataprojektorom a premietacím plátnom, ďalšie dva dataprojektory sú prenosné. V dvoch učebniach je interaktívna tabuľa a počítač.

laboratóriá
Praktické cvičenia sa v škole realizujú v 20 školských laboratóriách, dielňach a cvičných kuchyniach. Asistenti výživy majú cvičnú kuchyňu, farmaceutickí laboranti štyri laboratóriá. Na praktické cvičenia zdravotníckych laborantov máme  v škole tri, pre zubných technikov dve laboratóriá. Maséri a diplomovaní fyzioterapeuti majú  praktické cvičenia v dvoch cvičných miestnostiach a v jednej odbornej učebni, ortopedickí technici majú dve špeciálne učebne. Oční optici majú pre praktické vyučovanie dve laboratóriá.

V mesiacoch júl, august a september 2008 bola realizovaná rekonštrukcia laboratória farmakognózie z finančných prostriedkov Neinvestičného fondu Educatio a nové zariadenie vrátane prístrojov bolo získané z prostriedkov projektu ACUMED.

Okrem toho sú v budove školy aj dve cvičné zubné ambulancie s laboratóriom pre zubných asistentov. Ambulancie majú nové prístroje a zariadenie získané tiež z prostriedkov projektu ESF.
Škola má tiež odbornú učebňu informatiky s lokálnou sieťou z 13 počítačov a pripojenie na internet.

Telesná a športová výchova, kondičná príprava a rekondično-relaxačné cvičenia sa vyučujú v telocvični, posilňovni alebo na viacúčelovom ihrisku s umelým trávnikom. Pri telocvični aj pri posilňovni sú šatne, toalety a sprchy.

Od mája 2009 sú v celej budove školy vymenené okná za nové plastové so žalúziami, od mája 2010 sú v celej budove nové dvere.

odborná prax
Odborná prax našich žiakov sa realizuje na 25 oddeleniach 12 zdravotníckych zariadení, v 22 neštátnych lekárňach a 10 zubných ambulanciách.

stravovanie
Škola vlastnú jedáleň nemá. Všetci žiaci sa môžu stravovať na SOŠ na Koceľovej ulici, ktorá sa nachádza za budovou našej školy. Cena stravného lístka v školskom roku 2015/2016 je 1,19 €. V priestoroch našej školy majú žiaci k dispozícii bagetový automat. Čas na jedenie môžu žiaci tráviť vo vyhradenej "dennej miestnosti" na prízemí, kde si môžu jedlo zohriať v mikrovlnnej rúre, resp. uvariť čaj.

Ubytovanie pre žiakov je poskytované v školskom internáte na Trnavskej ceste 2 (pre dievčatá), na Račianskej 78 a v iných stredoškolských internátoch v Bratislave (na  Svätoplukovej, Vranovskej, Černyševského, Ivanskej ceste).

na začiatok textu

Ako sme oslávili 50. narodeniny našej školy

Propagácia našej školy v médiách


 hlavná stránka