EDUCATIO

Neinvestičný fond EDUCATIO pri Strednej zdravotníckej škole so sídlom na Záhradníckej 44, 821 08 Bratislava vznikol pri našej škole zaregistrovaním na Krajskom úrade Bratislava pod č. OVVS - 761/131/2002 - NF. Neinvestičný fond je nástupcom nadácie pre výchovu a vzdelávanie, ktorá pracovala pri našej škole od roku 1994.

Poslaním neinvestičného fondu je podpora výchovno-vzdelávacej činnosti školy, podpora a skvalitňovanie odborno-profesijného vzdelávania v medicínsko-technických študijných odboroch a to vo všetkých formách štúdia na škole. Finančne pomáha pri realizácii  odborných exkurzií a stáží žiakov školy, ak sú finančne náročnejšie (zahraničné exkurzie a stáže). Finančne i materiálne podporuje chod odbornej výučby, najmä praktických cvičení, odborných vzdelávacích akcií, odborných súťaží, stredoškolskej odbornej činnosti, nákup odbornej literatúry, svojpomocné vydávanie odborných skrípt, čím škola rieši nedostatok odbornej literatúry. Podporuje školu a jej aktivity určené v prospech verejnosti ako sú Svetový deň výživy, Liga proti rakovine, akcie na pomoc deťom v detských domovoch ako i akcie pre domovy dôchodcov.

Ako nezisková organizácia je odkázaná na dary všetkých tých, ktorým záleží na kvalite vzdelávania a ktorí nie sú ľahostajní k problémom, s ktorými škola zápasí. Ak ste to práve Vy a chcete podporiť našu snahu, ponúkame Vám údaje potrebné k zaslaniu daru.

Vážení rodičia a priatelia školy,

iste viete, že pri našej škole existuje Neinvestičný fond Educatio pre výchovu a vzdelávanie. Prostriedky NF slúžia na podporu financovania nových učebných textov a učebných pomôcok, ktoré tvoria naši učitelia, na lepšie vybavenie školy IKT a didaktickou technikou a pod. NF Educatio tiež prispieva na náklady odborných exkurzií, na športové a vedomostné súťaže a iné vedomostné aktivity.

Prosíme Vás o podporu činnosti NF Educatio poukázaním 2 % z Vašich daní v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Pomôžete nám tým skvalitniť a spríjemniť život školy, teda najmä Vašich detí. 

Základné údaje o neinvestičnom fonde

názov Neinvestičný fond Educatio pri Strednej zdravotníckej škole
sídlo Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava
IČO 31745105
právna forma neinvestičný fond
číslo účtu 6619602002
IBAN SK0311110000006619602002
kód banky 1111
banka UniCredit Bank Slovakia, a.s.

hlavná stránka