Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2011

Týmto projektom sa naša škola zapojila do výzvy  MŠVVaŠ SR na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu "Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2011" s obdobím realizácie od 1.9.2011 do 31.12.2011.

Projekt bol podaný v apríli 2011 a momentálne je v štádiu schvaľovania

 

Názov projektu: "Poslušne sa hlásim, Vaša knižnica!"

Cieľ projektu: Posilnenie potenciálu rozvoja čitateľskej gramotnosti a rozšírenie knižnično-informačných služieb pre žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov SZŠ na Záhradníckej ulici v Bratislave.

Strategické zámery:

  1. Zakúpenie a inštalácia nadstavby informačno-komunikačného on-line katalógu, ktorý by umožňoval žiakom, učiteľom a ostatným používateľom aj mimo priestoru knižnice využívať knižničný fond, vyhľadávať konkrétne odborné texty a články v odbornej periodickej tlači.
  2. Rozvíjanie a oživenie čitateľskej gramotnosti žiakov a učiteľov pomocou nákupu nových titulov do knižničného fondu a sprievodných výchovno-vzdelávacích aktivít.
  3. Nevyhnutná elektronická modernizácia informačného hardvérového zabezpečenia knižnice SZŠ na Záhradníckej ulici v Bratislave.

Predprojektová príprava:

kniznica kniznica

hlavná stránka