ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

Kto je naším školským psychológom?

Mgr. Jana Dulinová, ktorá na našej škole pracuje od školského roka 2002/2003
- rada vypočuje, pochopí, poradí
- pracuje diskrétne
návštevné hodiny pre študentov: utorok a piatok 8:00 - 13:00
návštevné hodiny pre rodičov: utorok a piatok 14:00 - 15:30
tel. č. 02/55 42 20 28, klapka 37


  Prečo máme školského psychológa?

   Školský psychológ na školu patrí - pomáha študentom prekonávať problémy, ktoré ich trápia a pedagógom pomáha lepšie porozumieť problémom študentov. Poradí, ako môžeme problém riešiť tak, aby bola zachovaná dôstojnosť a dodržané práva každého človeka.

Čo školský psychológ robí?

   Pomáha študentom riešiť
vzdelávacie problémy - nespokojnosť so známkami, zlepšenie spôsobov učenia, študijné návyky, motivácia k učeniu, tréma a strach zo skúšania, poruchy učenia, integrácia žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími problémami (spolu so školským špeciálnym pedagógom), voľbu vysokej školy (spolu s poradcom pre voľbu VŠ)
osobné problémy  - adaptačné problémy pri nástupe do školy, nezačlenenosť v triede, konflikty so spolužiakmi a priateľmi, vzťahy s rodičmi, psychické problémy pri zdravotných ťažkostiach, neprimerané sebavedomie, komunikačné ťažkosti, úzkosti a neistoty...

   Pomáha učiteľom
vo vzťahu k študentom - porozumieť ich problémom v škole, vybrať vhodný osobný a hodnotiaci prístup, identifikovať žiakov s poruchami učenia, nadaných žiakov, poznať študijné možnosti a iné.
vo vzťahu k metódam výchovy a výučby - odporúča inovačné metódy vzdelávania, vzdelávacie metódy podľa prevládajúcich spôsobov učenia sa žiakov v triede, navrhuje výchovné metódy pri nízkej spolupráci žiaka a učiteľa...

   Poradí rodičom
- poskytuje poradenstvo pri výchovných a študijných problémoch, pri školskej integrácii dieťaťa.

 

Projekt rozvoja profesionálnej prípravy študentov

   Školská psychologička na základe skúseností na našej škole vypracovala pre každý ročník program napomáhajúci k skvalitneniu profesionálnej prípravy našich študentov z hľadiska psychickej stránky.

1. ročník: program Nauč sa učiť, načo sa mučiť
- spoznanie vlastného učebného štýlu, zefektívnenie študijných spôsobov, zdravý režim dňa

2. ročník: program Zvládaj stres - buď v pohode a Komunikuj bez zlozvykov
- techniky zvládania stresu v škole i mimo nej
- učenie sa správnej komunikácie, využitie v praxi s pacientom

3. ročník: program Rieš konflikty - zlepšuj vzťahy
- ako riešiť konflikty, vyjadrovať emócie

4. ročník: program Pripravme sa na maturity
- ako sa učiť na maturity a prekonať strach zo skúšky


hlavná stránka