PEDAGOGICKÝ ZBOR
    

vedenie školy vedúci odborov odborní garanti vedúci PK interní učitelia iné funkcie

vedenie školy:

funkcia meno mail telefón
riaditeľka školy Skalná, Elena, Mgr.

skola(zavinac)szsbaza.sk

02/ 55 41 09 43
zástupkyňa riaditeľky Milková, Milena, RNDr.

 skola(zavinac)szsbaza.sk

02/ 55 42 20 28  kl. 29
zástupkyňa riaditeľky Runová, Eva, PhDr.

 skola(zavinac)szsbaza.sk

02/ 55 42 20 28  kl. 29

na začiatok textu

vedúci študijných odborov:

funkcia meno mail telefón
vedúca študijného odboru AV Krišková, Alžbeta, Mgr. kriskova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 30
vedúca študijného odboru FL Dlháňová, Edita, RNDr., MPH dlhanova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 32
vedúca študijného odboru DFT Krajňáková, Katarína, Mgr. krajnakova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 39
vedúca študijného odboru MAS Molnárová, Jarmila, Mgr. molnarova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 23
vedúca študijného odboru OO Haladová, Darina, PhDr. haladova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 34
vedúca študijného odboru ZL Gardošová, Ružena, RNDr. gardosova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 38
vedúca študijného odboru ZuA Rentková, Katarína, PhDr. rentkova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 39

na začiatok textu

odborní garanti:

funkcia meno mail telefón
študijného odboru FL Ondrejová, Monika, PharmDr. ondrejova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 33
študijného odboru MAS Molnárová, Jarmila, Mgr. molnarova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 23
študijného odboru OO Morvay, Martin, Ing. Bc.   externý vyuč.
študijného odboru ZL Gardošová, Ružena, RNDr. gardosova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 38
študijného odboru ZuA Vavreková, Viera, MUDr. vavrekova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 39
študijného odboru DFT Krajňáková, Katarína, Mgr. krajnakova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 23

na začiatok textu

vedúci predmetových komisií:

funkcia meno mail telefón
PK SJL a spoločenskovedných predmetov Roháčková, Mária, Mgr. rohackova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 26
PK anglického jazyka Kóša, Lucia, Mgr. kosa(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 22
PK cudzích jazykov - okrem anglického Haladová, Darina, PhDr. haladova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 30
PK TSV a ochrany života a zdravia Mikulová, Sylvia, Mgr. mikulova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 36
PK prírodovedných predmetov Rejdová, Tatiana, Mgr. rejdova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 34
PK AV Krišková, Alžbeta, Mgr. kriskova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 30
PK FL Dlháňová, Edita, RNDr., MPH dlhanova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 32
PK DFT Krajňáková, Katarína, Mgr. krajnakova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 39
PK MAS Molnárová, Jarmila, Mgr. molnarova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 23
PK OO Haladová, Darina, PhDr. haladova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 30
PK ZL Gardošová, Ružena, RNDr. gardosova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 38
PK ZuA Rentková, Katarína, MUDr. rentkova(zavinac)szsbaza.sk

02/ 55 42 20 28  kl. 39

na začiatok textu

iné funkcie:

funkcia meno mail telefón
koordinátor tvorby a realizácie ŠkVP pre odbornú zložku vzdelávania Runová, Eva, PhDr. runova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 29
koordinátor tvorby a realizácie ŠkVP pre všeobecno-vzdelávaciu zložku vzdelávania Milková, Milena, RNDr. milkova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 29
koordinátor kontinuálneho vzdelávania

Runová Eva, Mgr.

runova(zavinac)szsbaza.sk

02/ 55 42 20 28  kl. 29

výchovný poradca Dulinová Jana, Mgr. dulinova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 37
koordinátor činnosti s integrovanými žiakmi Dulinová Jana, Mgr. dulinova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 37
školská psychologička Dulinová Jana, Mgr. dulinova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 37
koordinátor činnosti žiackej školskej rady Kóša, Lucia, Mgr. kosa(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 22
koordinátor protidrogovej prevencie Botková, Hanka, Mgr. botkova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 36
koordinátor mimoškolskej činnosti Runová, Eva, PhDr. runova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 29
koordinátor kultúrnych programov pre školu Záhradníková, Judita, Mgr. brezovska(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 30
koordinátor kultúrnych podujatí Haladová, Darina, PhDr. haladova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 30
koordinátor športových podujatí Mikulová, Sylvia, Mgr. mikulova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 36
koordinátor športových podujatí Sovíková, Silvia, Mgr. sovikova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 36
koordinátor športových podujatí Bálint, Ladislav, Mgr. balint(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 36
koordinátor športových podujatí Botková, Hana, Mgr. botkova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 36
koordinátor činnosti školského časopisu Kóša, Lucia, Mgr. kosa(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 22
koordinátor činnosti školského časopisu Lejová, Monika, PharmDr. lejova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 32
koordinátor SOČ Lejová, Monika, PharmDr. lejova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28, kl. 32
koordinátor spolupráce s rodičmi Klimeková, Viera, PhDr. klimekova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 26
koordinátor humanitárnych aktivít Reháková, Jana, Mgr. rehakova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 23
koordinátor environmentálnej výchovy Dlháňová, Edita, RNDr., MPH dlhanova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 32
kariérový poradca Záhradníková, Judita, Mgr. brezovska(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28  kl. 30

na začiatok textu


hlavná stránka